เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ความรู้ของระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาอำเภอหัวหิน โดยอาศัยออนโทโลยีและเทคโนโลยีการประมวลผลแบบขนานบนกลุ่มเมฆ

เวอชั่น:
เวอชั่น 1.0 2014-04-30
ผู้จัดทำ:
จันทนา จันทราพรชัย (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บางเขน, ประเทศไทย)
ชิดชนก โชคสุชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย)
เบญจพร มณีแสง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, นครปฐม, ประเทศไทย)
ขอบเขตของงาน:
  • ขอบเขตของงาน ในงานวิจัยนี้ คณะผู้วิจัยพัฒนาออนโทโลยีเพื่อสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุข ตามพระราชบัญญัติของกฎหมาย (พ.ศ. 2509) จากกระทรวงสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นข้อมูลสถานบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอำเภอหัวหิน และชะอำ
 

สารบัญ

ออนโทโลยี
คำอธิบาย
หัวหินเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในปัจจุบันอำเภอหัวหินเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เที่ยวในรูปแบบเชิงสุขภาพไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร
หัวหินเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลาย บรรยากาศริมทะเล มีคลินิก โรงพยาบาล ร้านขายยาและโรงเรียนนานาชาติ รีสอร์ท สปาที่มีบรรยากาศเหมาะกับการบำบัดรักษาสุขภาพจิตใจ และร่างกาย และเหมาะสำหรับผู้แสวงหาความสงบทางจิตใจ

ข้อความบางส่วนจาก: http://www.mymedholiday.com/country/thailand/hua-hin

นิยามของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นการท่องเที่ยวที่ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพ ตามคำจำกัดความ

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพหมายถึงการเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหรือรักษาสุขภาพ

การท่องเที่ยวจะเป็นการเยี่ยมชมธรรมชาติ วัฒนธรรม ต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดสรรเวลาท่องเที่ยวไปทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เช่นการ บำบัตฟื้นฟู สุขภาพ การรักษาพยาบาลสุขภาพ การตรวจร่างกาย การออกกำลังกาย การนวด อบ ประคบสมุนไพร การฝึกบำบัดจิตใจ เป็นต้น ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้มีผู้แบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหลายลักษณะ แต่ในงานวิจัยนี้ จะยึดการแบ่งรูปแบบดังต่อไปนี้
1. การท่องเที่ยวเพื่อรักษาโรค (Medical Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อรักษาพยาบาลโรคในประเทศที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยายบาลที่ต่ำกว่า
2. การท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพื่อพักฟื้นสุขภาพของนักท่องเที่ยวที่อาจจะเพิ่งหายจากการล้มป่วย หรือจากสุขภาพทรุดโทรมที่เกิดจากการทำงานหนัก หรือเป็นการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น เพื่อป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย (Illness Prevention) ต่อไป เช่นการเข้าคอร์สบำบัดล้างสารพิษ การรับประทานอาหารชีวจิต การนั่งสมาธิ โยคะ ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เป็นต้น สถานบริการลักษณะนี้ เช่น Destination spa ได้แก่ ชีวาศรม

โดยรวมแล้ว ในอำเภอหัวหินประกอบด้วยสถานบริการเพื่อสุขภาพจำนวนมาก โดยผู้วิจัยได้จัดกลุ่มสถานบริการเป็น 4 ประเภทได้แก่
-Hotel and resort spa เป็นสถานบริการสปาที่เปิดให้บริการในโรงแรมควบคู่ไปกับการให้บริการที่พัก
-Destination spa เป็นสถานบริการสปาที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่มาฟื้นฟูสุขภาพเป็นบริการหลัก แต่จะมีการให้บริการที่พักไปด้วยเนื่องจากคอร์สบำบัดจะต้องใช้เวลาหลายวันต่อเนื่อง
-Day spa เป็นสถานบริการสปาที่เปิดบริการเช้า และปิดเวลาเย็นหรือค่ำ ไม่มีที่พัก
-Medical spa เป็นสถานบริการโรงพยาบาล ร้านขายยา คลีนิกเพื่อสุขภาพ

คำศัพท์ของกิจการเพื่อสุขภาพ
คำศัพท์ของกิจการเพื่อสุขภาพตามมาตรฐานสำหรับสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีรายละเอียดดังนี้
“สถานประกอบการ” หมายความว่า สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่ใช้ในการประกอบกิจการสปา เพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ หรือกิจการนวดเพื่อเสริมสวย ซึ่งกิจการดังกล่าว ไม่เข้าข่ายการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพอื่นตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่าการประกอบกิจการที่ให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไว้ประกอบด้วยการนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริการเสริมประกอบด้วยเช่นการอบเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโภชนบำบัดและการควบคุมอาหารโยคะและการทำสมาธิการใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆหรือไม่ก็ได้
“กิจการนวดเพื่อสุขภาพ” หมายความว่าการประกอบกิจการนวดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อความเมื่อยล้าความเครียดด้วยวิธีการกดการคลึงการบีบการจับการดัดการดึงการประคบการอบหรือโดยวิธีการอื่นใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ
“กิจการนวดเพื่อเสริมสวย” หมายความว่าการประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะเช่นร้านเสริมสวยหรือแต่งผมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามด้วยวิธีการกดการคลึงการบีบการจับการประคบการอบหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวยทั้งนี้ต้องไม่มีสถานที่อาบน้ำโดยมีผู้ให้บริการ/

ดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.mymedholiday.com/country/thailand/hua-hin
http://www.thailandmedtourism.com/Home/28

รายการของคลาส

TourismSite Class.
คลาส TourismSite
คำอธิบาย
การท่องเที่ยวทุกชนิด
HydroTherapySite Class.
คลาส HydrotherapySite
คำอธิบาย
การท่องเที่ยว ที่มีวารีบำบัดให้บริการในสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพตามกระทรวงสาธารณสุข เช่นการใช้น้ำบำบัด ,การนวด ,การใช้ความร้อน , การช้ความเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ 1.สระว่ายน้ำ อ่างน้ำ การผ่อนคลายโดยจากุซซี่ อ่างสำหรับเท้า 2. การใช้การอาบน้ำด้วยแรงดันสูง เช่น Effusion shower, vichy shower, Jet Blitz, Experience showr 3. บริการลอยอยู่ในน้ำ 4. การใช้งานของการบำบัดขั้นสูง เช่น การออกกำลังกายในน้ำ ออกกำลังกายแบบwatsu การบำบัดด้วยน้ำแบบ Aichi
คลาสเทียบเท่า
MassageForBeauty Class
คลาส MassageForBeauty
คำอธิบาย
ธุรกิจที่มุ่งเน้นการนวดเพื่อความงาม รวมการอบไอน้ำ และไม่มีการบริการอ่างอาบน้ำ
คลาสเทียบเท่า
สับคลาสของ
MedicalTourism Class
คลาส MedicalTourism
คำอธิบาย
Medical tourism มุ่งเน้นในการท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเสาะหาทรีตเม้นท์หรือการบำบัดที่เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะในประเทศในโลกที่ 3 เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของทรีตเม้นท์หรือค้นหาทรีตเม้นท์เฉพาะในบางประเทศ ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทันตกรรม , fertility tourism , การท่องเที่ยวเกี่ยวกับจิตวิทยา , หรือแม้กระทั่งบริการเกี่ยวกับพิธีศพ
สับคลาสของ
WellnessSpa Class
คลาส WellnessSpa
คำอธิบาย
การท่องเที่ยวแบบสปา
สับคลาสของ
DaySpa Class
คลาส DaySpa
คำอธิบาย
เดย์สปา เป็นสปาที่ให้บริการในช่วงเวลาสั้นๆ ในหนึ่งวัน โดยไม่มีการพักค้างคืนที่สถานบริการ
สับคลาสของ
DestinationSpa Class
คลาส DestinationSpa
คำอธิบาย
เดสติเนชั่นสปา เป็นสปาที่ให้บริการการบำบัดแบบองค์รวม ด้านดูแลและเสริมสร้างสุขภาพด้วยบริการสปาโดยเฉพาะ มีที่พัก และแพคเกจบริการ รวมทั้งมีนักโภชนาการ แพทย์ เทรนเนอร์ ช่างเสริมสวย เป็นต้น ครบวงจร ภายใต้บรรพยากาศที่สงบ ร่มรืน เอื้ออำนวยกับการพักผ่อน
สับคลาสของ
HotelAndResortSpa Class
คลาส HotelAndResortSpa
คำอธิบาย
สปาแบบโรงแรมและรีสอร์ทเป็นสปาที่ให้บริการในโรงแรมหรือรีสอร์ทที่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
สับคลาสของ
MedicalSpa Class
คลาส MedicalSpa
คำอธิบาย
เมดิคัลสปา เป็นสปาที่มีการบำบัดรักษาควบคู่กับศาสตร์ทางการแพทย์ สปาประเภทนี้มักอยู่ในสถานรักษาพยาบาล เช่นโรงพยาบาล คลินิกเป็นต้น
สับคลาสของ
ValidMedicalSpa Class
คลาส ValidMedicalSpa
คำอธิบาย
เมดิคัลสปาที่ถูกต้อง ควรมีแพทย์เฉพาะด้านอยู่ด้วย
คลาสเทียบเท่า
สับคลาสของ
Academy Class
คลาส Academy
คำอธิบาย
สถาบันสอนหรือฝึกคนที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
สับคลาสของ
AdvancedWaterTherapy Class
คลาส AdvancedWaterTherapy
คำอธิบาย
Advanced therapy ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข ถูกให้นิยามว่าเป็นส่วนหนึ่งของวารีบำบัด (Hydrotherapy)
WaterRelaxation: Individual of AdvancedWaterTherapy Class
คลาส WaterRelaxationAdvancedWaterTherapy
คำอธิบาย
ทรีตเม้นท์การผ่อนคลายในน้ำ
AqauticExercise Class
คลาส AqauticExercise
คำอธบาย
คล้ายกับการออกกำลังกายในน้ำ
คลาสเทียบเท่า
สับคลาสของ
PressureShower Class
คลาส PressureShower
คำอธิบาย
การอาบน้ำโดยใช้ความดันสูง
คลาสเทียบเท่า
สับคลาสของ
WaterExercise Class
คลาส WaterExercise
คำอธิบาย
การออกกำลังกายในน้ำ
สับคลาสของ
WaterExercise Class with Individual
AbdominalExcercise
คือ
การออกกำลังกายในน้ำ,
คำอธิบาย
การออกกำลังกายหน้าท้องเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องและการให้ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ใช้สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพพร้อมกับการเล่นกีฬาบางอย่าง แก้อาการปวดหลัง และทนทานต่อแรงกระแทกในช่องท้อง (เช่นการเจาะ) นอกจากนี้ยังใช้ในการลดไขมันอีกด้วย
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Aichi
คือ
การออกกำลังกายในน้ำ,
คำอธิบาย
AI CHI คือพลังงาน การไหลของน้ำ เป็นตัวอย่างของการออกกำลังกายในน้ำเพลิดเพลินไปกับการผ่อนคลายและลดความเครียด ได้รับผลประโยชน์จากการสนับสนุนลอยและน้ำ
AiChi คือการออกกำลังกายและผ่อนคลายด้วยโปรแกรมน้ำที่ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้มาใช้บริการเพลิดเพลินไปการไหลของน้ำ ในความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ ผู้ฝึกจะอบรมส่วนบุคคลและการรักษาด้วยน้ำและฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นโปรแกรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนและการบริโภคแคลอรี่เพียงกับรูปแบบที่ถูกต้องและการวางตำแหน่งในน้ำ เป็นเทคนิคการผ่อนคลายที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครียดสูง ลูกค้าที่ท้าทายและเป็นที่เหมาะสำหรับการสร้างช่วงของการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นและการเคลื่อนไหว AiChi ที่สร้างขึ้นโดยการรวมแนวคิดไทจิด้วย Shiatsu และ Watsu เทคนิคจะดำเนินการยืนอยู่ในน้ำลึกไหล่โดยใช้การรวมกันของการหายใจลึกและช้าการเคลื่อนไหวในวงกว้างของแขนขาและลำตัว การบรรยายและสระว่ายน้ำ
โยคะ พิลาทิสและการออกกำลังกายไทเก็กสามารถทำได้ในน้ำ หรือเข้าร่วมชั้นเรียนที่จะเรียนรู้เหล่านี้ได้รับความนิยมการเคลื่อนไหวของจิตใจ / ร่างกาย การออกกำลังกายบางอย่างที่มีประโยชน์หลาย ตัวอย่างเช่นโยคะ ตำแหน่งดำเนินการในน้ำ ทำให้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการตึงเอวและซี่โครงพื้นที่ทอดยาวทั้งร่างกาย การออกกำลังกายเหล่านี้เหมาะในระหว่างการตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
AloeGelMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดที่ใช้อโรเวล่าเจล
useProduct
Aloevera
คือ
Product,
คำอธิบาย
อโรเวล่า
useSenseOf
  and
AnantaraSpaAddress
คือ
LocationAddress,
ที่อยู่
43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน 77110 ประเทศไทย
อีเมล
ms_arsh@minornet.com
ชื่อ
อนันตรา สปา
เว็บไซค์
คำอธิบาย
ที่อยู่ของ อนันตรา สปา หัวหิน
AppliedSpa
คือ
SpaCulture,
คำอธิบาย
Applied spa ซึ่งเป็นสปาที่มีการเชื่อมโยงกันของสปาแบบไทย และสปาแบบตะวันตก
Area Class
คลาส Area
คำอธิบาย
พื้นที่ของธุรกิจการแสดงประเภทของพื้นที่ที่จะมีให้ร้านค้าธุรกิจ
คลาสเทียบเท่า
Class
ยูเนี่ยนของ
  and
Class
oneOf
ReadingArea
คือ
Area,
คำอธิบาย
พื้นที่การอ่านหนังสือเป็นหนึ่งในพื้นที่ของสปา
,
TreatmentArea
คือ
Area,
คำอธิบาย
ห้องทรีตเม้นท์
,
MeditationRoom
คือ
RoomType,
,
คำอธิบาย
ห้องพักสำหรับการนั่งสมาธิ
เช่นเดียวกับ
PrayRoom
คือ
RoomType,
คำอธิบาย
ห้องอธิษฐาน
  and
Garden
คือ
Facility,
,
คำอธิบาย
สวนต้นไม้, น้ำ ,อบไอน้ำ และอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ
useSenseOf
VisibleObject
คือ
Sense,
คำอธิบาย
สัมผัสด้านการมองเห็น
Asiana
คือ
DaySpa,
คำอธิบาย
ของเล่นเป็นตัวอย่างของการนวดสำหรับธุรกิจความงาม
hasBeautyMassage
Detoxification
คือ
BeautyService,
คำอธิบาย
การล้างพิษเป็นกระบวนการของการกำจัดสารพิษ
การล้างพิษ (ดีท็อกซ์สำหรับระยะสั้น) เป็นวิธีทางสรีรวิทยาหรือการกำจัดยาของสารพิษจากสิ่งมีชีวิตรวมอยู่ด้วย เนื่องจากการไม่มีขีดจำกัดของมนุษย์ในการเพิ่มอาหารเข้าร่างกาย สามารถเชื่อมโยงไปถึงช่วงที่อวัยวะทำการนำออกมาเพื่อไปสู่สภาวะสมดุลหลังจากที่ใช้พลังงานมาเป็นเวลานาน
ดูเพิ่มเติมได้ที่
hasFacialService
FacialMask
คือ
FacialService,
คำอธิบาย
การบริการมาร์คหน้า
isAppliedTreatmentto
isMaskingAt
hasMasking
hasPedicureService
NailSpa
คือ
Pedicure,
similar
FootSpa
คือ
Pedicure,
คำอธิบาย
สปาเท้า
useProduct
Floral
คือ
Product,
คำอธิบาย
เกี่ยวกับดอกไม้
useProduct
  and
hasRegisteredTerm
BangkokHospital
คือ
Hospital,
ที่อยู่
888 ถนนเพชรเกษม, หัวหิน, อำเภอหัวหิน, ประจวบคิรีขันธ์ 77110
อีเมล
huahin@bangkokhospital.com
รูปภาพ
เว็บไซค์
คำอธิบาย
โรงพยาบาลกรุงเทพ หัวหิน
hasExpert
AmanaAddress
คือ
LocationAddress,
อีเมล
reservation@tanawithuahin.com
รูปภาพ
ชื่อ
โรงแรมธนวิทย์ & สปา, หัวหิน
เว็บไซค์
คำอธิบาย
ที่อยู่ของอมาน่าสปา
AyurvedaMassage
คือ
ThaiMassage,
,
คำอธิบาย
Ayurvedic massage or Abhyanga เป็นส่วนหนึ่งของระบบการรักษาออแกนิค ที่มีต้นกำเนิดที่ประเทศอินเดีย ระบบอายุรเวทของยามียาสมุนไพรนวดการทำสมาธิและโยคะ
การนวดมักจะดำเนินการจากความช่วยเหลือของสองนักบำบัดอายุรเวทและส่วนผสมของน้ำมันหอมออการนิคร้อนตามที่แนะนำ โดยระบบอายุรเวทนวดอายุรเวทที่ดีช่วยให้การไหลเวียนโลหิตที่ดีที่สุดที่ จะช่วยให้ร่างกายของคุณที่จะเติบโตอย่างเหมาะสม บริการนวดเหล่านี้เป็นวิธีที่ดีในการขจัดสารพิษออกจากร่างกาย เทคนิคเหล่านี้มีความรู้สึกผ่อนคลายอย่างมากและช่วยให้ทั้งทางร่างกายและจิตใจนวดอายุรเวทเหมาะที่จะได้รับการบรรเทาจากความเครียดหรือความตึงเครียดทางอารมณ์โดยช่วยให้ผ่อนคลาย
ดูเพิ่มเติมได้ที่
BasicStep Class
BasicStepClass
คำอธิบาย
ขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการบางอย่าง
คลาสเทียบเท่า
Class
intersectionOf
Class
oneOf
PreparationService
คือ
Service,
คำอธิบาย
ขั้นตอนการเตรียมการสำหรับแพ็คเก็จที่กำหนด
hasService
,
Sauna
คือ
DryHeat,
เช่นเดียวกับ
Tyrolean
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
ประเภทของซาวน่า
The Tyrolean sauna ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบความร้อนแห้งอุณหภูมิประกอบด้วยห้องโดยสารไม้เรียงรายไว้ที่ 65 องศาเซนติเกรด (80-100 องศาฟาเรนไฮต์) ที่มีความชื้นร้อยละ 15 ห้องโดยสารซึ่งเป็นแบบจำลองหลังจากที่ทำด้วยไม้หรือ "Stube" ห้องยุโรปแบบดั้งเดิมส่งเสียงกลิ่นหอมสดชื่นเฟอร์ โดยปกติใช้เวลา 15 นาทีจากนั้นจะตามด้วยการอาบน้ำน้ำแข็ง อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เย็นลงอาจจะโดยการเดินผ่านน้ำตกแร่ หรือถ้ำน้ำแข็ง
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useFacility
  and
สับคลาสของ
BeautyClinic Class
คลาส BeautyClinic
คำอธิบาย
การบริการด้านความงาม
สับคลาสของ
BeautyMassage Class
คลาส BeautyMassage
คำอธิบาย
การนวดเพื่อความงาม
คลาสเทียบเท่า
Class
oneOf
FatMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดเพื่อลดไขมัน
useSenseOf
Touch
คือ
Sense,
คำอธิบาย
ความรู้สึกจากการสัมผัส
,
DetoxMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดเพื่อการดีท๊อกซ์
useSenseOf
,
CollagenMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดเพื่อลดคอลลาเจน
useSenseOf
,
,
FirmingMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
นวดกระชับสัดส่วน
useSenseOf
,
,
  and
CelluliteMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
เป็นการนวดที่ช่วยลดเซลลูไลซ์ โดยใช้แอนตี้เซลลูไลซ์ครีมและปรับปรุงลักษณะของผิว
สับคลาสของ
BeautyService Class
คลาส BeautyService
คำอธิบาย
การบริการด้านความงาม
สับคลาสของ
BodyPart Class
คลาส BodyPart
คำอธิบาย
คลาสประกอบด้วยชื่อส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อเชื่อมโยงกับการบริการทางสุขภาพ
BodyScrubCream
คือ
Product,
คำอธิบาย
ครีมขัดตัว
isproductUsedBy
BaseOil
คือ
Product,
คำอธิบาย
น้ำมันนวดพื้นฐานในการไปผสมกับอย่างอื่น ดูได้ที่ Carrier oil.
เช่นเดียวกับ
  and
CarrierOil
คือ
Product,
คำอธิบาย
น้ำมันผู้ให้บริการเรียกว่าเป็นฐานน้ำมันหรือน้ำมันพืชที่ใช้ในการเจือจางน้ำมันหอมระเหยและตายตัวก่อนที่จะถูกนำไปใช้กับผิวในการนวดน้ำมันหอมระเหยและ พวกเขาได้รับการตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเขากระทำน้ำมันหอมระเหยลงบนผิว น้ำมันผู้ให้บริการไม่ได้มีกลิ่นหอมเข้มข้นแตกต่างจากน้ำมันหอมระเหย แต่บางอย่างเช่นมะกอกมีกลิ่นที่โดดเด่นอ่อน พวกเขาจะไม่ระเหยเช่นน้ำมันหอมระเหยที่มีความผันผวนมากขึ้นผู้ให้บริการน้ำมันที่ใช้ควรจะเป็นธรรมชาติและบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่ทำได้ หลายคนรู้สึกน้ำมันอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง เย็นกดยุ่ยเป็นสองวิธีหลักในการผลิตน้ำมันที่ให้บริการ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
BodyTreatment Class
คลาส BodyTreatment
คำอธิบาย
ทรีตเม้นท์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย
คลาสเทียบเท่า
สับคลาสของ
Caldarium
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
caldarium (ที่เรียกว่า calidarium, caldaria หรือ coctilium) เป็นห้องที่มีการอาบน้ำร้อนที่ใช้ในการอาบน้ำที่ซับซ้อน ทางโรมันเป็นห้องร้อนมากและร้อนจาก hypocaust ระบบทำความร้อนใต้พื้น นี่เป็นห้องพักสุดในลำดับปกติของห้องอาบน้ำ ใน caldarium จะมีการอาบน้ำ (alveus, Calida piscina หรือ solium) ของน้ำร้อนจมลงไปในพื้นและมีบางครั้งก็ laconicum-ร้อนพื้นที่แห้งกระตุ้นการขับเหงื่อ
  and
caldarium, cabinet, hamman
เช่นเดียวกับ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ChivasomMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดมือแบบฉบับของชีวาศรมสปา
isAppliedTreatmentto
ChomsinRd
คือ
Road,
คำอธิบาย
ถนนชุมสินธุ์
ChromoTherapy
คือ
Treatment,
คำอธิบาย
การบำบัดรักษด้วยาสีบางครั้งเรียกว่า colorology หรือ cromatherapy เป็นวิธีการแพทย์ทางเลือก ใช้สีบำบัดอ้างว่าสามารถที่จะใช้แสงในรูปแบบของสีเพื่อความสมดุลของพลังงานที่ขาดออกจากร่างกายของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในทางกายภาพ อารมณ์ระดับจิตวิญญาณหรือจิตใจ
เช่นเดียวกับ
ColorTherapy
คือ
Treatment,
คำอธิบาย
การบำบัดรักษด้วยาสีบางครั้งเรียกว่า colorology หรือ cromatherapy เป็นวิธีการแพทย์ทางเลือก นักใช้สีบำบัดอ้างว่าสามารถที่จะใช้แสงในรูปแบบของสีเพื่อความสมดุลของพลังงานที่ขาดออกจากร่างกายของคนคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นในทางกายภาพ อารมณ์ระดับจิตวิญญาณหรือจิตใจ ล
useSenseOf
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Cleansing
คือ
SkinTreatment,
คำอธิบาย
ทำความสะอาดผิวหน้า
CoconutOilMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดโดยใช้น้ำมันมะพร้าว
useProduct
CoffeeTea
คือ
FreeFacility,
คำอธิบาย
ชาและกาแฟ
ColdBallCompress
คือ
CompressMassage,
คำอธิบาย
การรักษาด้วยความเย็นเพื่อลดอาการบวมอักเสบช้ำและอื่น ๆ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ComfortableThai
คือ
SpaCulture,
คำอธิบาย
ฉายาของสปาแบบไทย
เช่นเดียวกับ
ThaiSpa
คือ
SpaCulture,
คำอธิบาย
สปาไทยมีการบริการนวดแผนไทยและใช้สินค้าที่มีการผสมผสานความเป็นไทย
CommercialBuilding
คือ
HousingStyle,
คำอธิบาย
อาคารพาณิชย์
ContactAddress Class
คลาส ContactAddress
คำอธิบาย
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
คลาสเทียบเท่า
Cryotherapy
คือ
BeautyService,
คำอธิบาย
การใช้งานในท้องถิ่นหรือทั่วไปโดยการใช้งอุณหภูมิต่ำในการรักษาทางการแพทย์ cryotherapy ใช้ในการรักษาความหลากหลายของความดีและความไม่ดี เป้าหมายคือการลดการเผาผลาญของเซลล์ เพิ่มการอยู่รอดของเซลล์ลดการอักเสบ ลดอาการปวดและกล้ามเนื้อกระตุก ส่งเสริมการหดตัวของหลอดเลือด และเมื่อใช้อุณหภูมิสูงเพื่อทำลายเซลล์โดยส่อเซลล์
isAppliedTreatmentto
  and
label
คำว่า "cryotherapy" มาจากภาษากรีกแช่ (κρύο) หมายถึงเย็นและการบำบัดรักษา (θεραπεία) ความหมาย
DeepTissueMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดเนื้อเยื่ออย่างลึก เป้าหมายเพื่อนวดลงไปยังชั้นลึกของกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน นวดบำบัดที่ใช้จังหวะช้าหรือเทคนิคแรงเสียดทานข้ามเม็ดกล้ามเนื้อ
useSenseOf
DeepWaterExercise
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
การออกกำลังกายในน้ำลึก
น้ำลึกทำให้การออกกำลังกายไม่มีผลกระทบและได้รับการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู แต่ก็ยังเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับการออกกำลังกายกีฬาแบบเข้มข้น ขณะที่การป้องกันการบาดเจ็บมากเกินไป การใช้เข็มขัดลอยทำให้สามารถวิ่งเบา ๆ วิ่ง ซิสอัฟและอื่นๆ
label
การออกกำลังกายในน้ำลึก
ดูทั้งหมดได้ที่
DryHeat Class
คลาส DryHeat
คำอธิบาย
สิ่งอำนวยความสะดวกใดๆที่ให้ความร้อนคล้ายกับซาวน่า
สับคลาสของ
EffusionShower
คือ
PressureShower,
คำอธิบาย
มันเป็นชนิดของห้องอาบน้ำฝักบัวแรงดัน บางครั้งก็เรียกว่า vichy shower
เช่นเดียวกับ
ExerciseRoom Class
คลาส ExerciseRoom
คำอธิบาย
ห้องที่สามารถใช้ออกกำลังกายและทำกิจกรรมอื่น เช่น โยคะ แอโรบิค เป็นต้น
สับคลาสของ
AerobicRoom
คือ
ExerciseRoom,
คำอธิบาย
ห้องแอโรบิค
ExperienceShower
คือ
PressureShower,
คำอธิบาย
ห้องอาบที่มีการตกแต่งห้องที่น่าสนใจ
ดูข้อมูลได้ที่
Expert Class
คลาส Expert
คำอธิบาย
ชนิดของผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้บริการในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยว
EyeService Class
คลาส EyeService
คำอธิบาย
การบริการเกี่ยวกับดวงตา
สับคลาสของ
FacialCleasing
คือ
FacialService,
คำอธิบาย
การทำความสะอาดผิวหน้า
isAppliedTreatmentto
isCleasingAt
FacialMoisturing
คือ
FacialService,
คำอธิบาย
การให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้า
isAppliedTreatmentto
isMoisturizingAt
FacialService Class
คลาส FacialService
คำอธิบาย
การบริการผิวหน้า
สับคลาสของ
Facility Class
คลาส Facility
คำอธิบาย
รายการของสิ่งอำนวยความสะดวก
FinnishSauna
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
ซาวน่าแบบฟินแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของฟินแลนด์ มีประชากรห้าล้านคนต่อกว่าสองล้านซาวน่าในประเทศฟินแลนด์
เช่นเดียวกับ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Free Facility Class
คลาส FreeFacility
คำอธิบาย
การบริการฟรี
สับคลาสของ
GPSCoordination Class
คลาส GPSCoordination
คำอธิบาย
พิกัดทางภูมิศาตร์ประกอบด้วย ละติจูดและลองจิจูด
ดิสจอยกับ
สับคลาสของ
HairService Class
คลาส HairService
คำอธิบาย
การบริการทำผม
สับคลาสของ
Hamam
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
เช่นเดียวกับ
Hamman
คือ
WesternMassage,
คำอธิบาย
caldarium, cabinet, hamman
  และ
สไตล์ห้องอาบน้ำตุรกี, บางครั้งเรียกว่า Hammam
การนวดแบบดั้งเดิมของตุรกีเป็นนวดสบู่ทำใน hammams ในตุรกีมี hammams จำนวนมากในเมืองเก่า Cemberlitas Hamam, Hurrem สุลต่าน Hamam และ Suleymaniye Hamam เป็นออตโตมัน Hammam เก่าเป็นศตวรรษ ที่มีประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถหาได้ที่ใดในโลก
เช่นเดียวกับ
TurkistMassage
คือ
WesternMassage,
คำอธิบาย
การนวดแบบดั้งเดิมของตุรกีเป็นนวดสบู่ทำใน hammams ในตุรกีมี hammams จำนวนมากในเมืองเก่า Cemberlitas Hamam, Hurrem สุลต่าน Hamam และ Suleymaniye Hamam เป็นออตโตมัน Hammam เก่าเป็นศตวรรษ ที่มีประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถหาได้ที่ใดในโลก
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
HolisticWorkout
คือ
NamedIndividual
คำอธิบาย
ความหมายเดียวกันกับโยคะ:
โยคะ พิลาทิสและการออกกำลังกายไทเก็กสามารถทำได้ในน้ำหรือเข้าร่วมในการที่จะเรียนรู้เหล่านี้ได้รับความนิยมการเคลื่อนไหวของจิตใจ / ร่างกาย การออกกำลังกายบางอย่างที่มีประโยชน์หลาย ตัวอย่างเช่นโยคะ "นักรบ" ตำแหน่งดำเนินการในน้ำระดับเอวสูง ให้ผ่อนคลายและบรรเทาอาการตึงในเอวและซี่โครงที่ทอดยาวทั้งร่างกาย การออกกำลังกายเหล่านี้เหมาะระหว่างการตั้งครรภ์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
เช่นเดียวกับ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
HotStoneMassage
คือ
WesternMassage,
คำอธิบาย
การนวดโดยการใช้หินร้อน
หินร้อนที่เรียบจะถูกวางในบางจุดในร่างกายเพื่อให้ความอบอุ่น คลายกล้ามเนื้อแน่นและความสมดุลของศูนย์พลังงานในร่างกาย การนวดหินสามารถใช้ก้อนหินเย็นหรือน้ำอุ่นจะใช้ความดันและใช้ความร้อนต่อร่างกาย หินเคลือบในน้ำมันยังสามารถนำมาใช้โดยนักบำบัดการส่งมอบจังหวะการนวดต่างๆ หินร้อนที่ใช้เป็นปกติหินบะซอลต์ (หรือหินลาวา) ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจะเงาและเรียบ หินจะถูกวางอยู่ตามหลังของผู้รับบริการ หินเหล่่าช่วยเก็บความร้อนซึ่งลึกแทรกซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อปล่อยความตึงเครียด
ดูเพิ่มเติมได้ที่
HuaHin
คือ
TourismSite,
คำอธิบาย
รีสอร์ท ไทย ที่เก่าแก่และ ดั้งเดิมที่สุด รวม สถานที่ท่องเที่ยวของ วันหยุดปลายทาง ที่ทันสมัย ​​ที่มีเสน่ห์และ เสน่ห์ของท่าเรือประมงยังคงมีอยู่ และในขณะที่อื่น ๆ ส่วนใหญ่ ของไทย สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะ ตอบสนอง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หัวหินเป็นรีสอร์ท วันหยุดสำหรับชาวต่างชาติ และ คนไทย นอกจากนี้ยังมีชาดหาดยาว 5 ไมล์ หัวหินมีสนามกอลฟ์ ระดับ โลกจำนวนมาก เป็นปลายทางที่น่าค้นหา มีค่ากรีนฟีที่ถูกที่สุดโลกในขณะนี้ หัวหิน (ไทย: หัวหิน , IPA : [ hǔə hǐn ]) เป็นเมืองตากอากาศ ริมชายหาด ในประเทศไทย ใน ตอนเหนือของ คาบสมุทรมลายู บาง 200 กม. ทางทิศใต้ ของกรุงเทพฯ มีประชากร 84,883 ในพื้นที่ของ 911 ตารางกิโลเมตรและ เป็นหนึ่งในแปด เขต ( อำเภอ ) ของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน มีความเกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิดกับพระบรมวงศานุวงศ์ ไทย เพียง 25 กิโลเมตรจาก หัวหิน ใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความสุข เต็มไปด้วยของ สถานที่ท่องเที่ยว ดาวเทียม; ที่โดดเด่น ในหมู่พวกเขา มี สวนสาธารณะแห่งชาติ และเมือง ประวัติศาสตร์
isLocationOf
Tanawit Hotel
คือ
TourismSite,
ที่อยู่
64/1 ถนนอำนวยสินธุ์, หัวหิน, ประจวบคิรีขันธ์ 77110.
อีเมล
amanaspahuahin@hotmail.com
รูปภาพ
โทรศัพท์มือถือ
086-338 8427
คำอธิบาย
โรงแรมธนวิทย์และสปา, หัวหิน
โรงแรมธนวิทย์และสปาตั้งอยู่ใจกลางหัวหินเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในด้านมาตรฐานประเภทห้องชุดห้องพัก114 ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามและเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะให้ความสะดวกสบายสูงสุด และมีสระว่ายน้ำชั้นบนมีตัวเลือกความบันเทิงที่แท้จริง
isLocationOf
AmanaSpa
คือ
NamedIndividual,
ชื่อ
อมาน่าสปา
คำอธิบาย
อมาน่าสปา
วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะหาสมดุล ประโยชน์ต่างๆของอมาน่าสปา ประกอบด้วยสถานที่ที่สะดวกที่สุดในการจัดการมืออาชีพด้านสปาและ นอกจากนี้งห้องส่วนตัว 8 ห้อง ห้องอบไอน้ำ 2 ห้อง ตั้งอยู่ที่นั่นอยู่ตรงกลางของเมืองของเมือง เดินเพียง5นาทีจากตลาดหัวหินและหัวหินห้างสรรพสินค้า จุดเด่นของทรีตเม้นท์เช่น: การรักษาด้วยการบีบอัด นวดน้ำมันร้อน การนวดศีรษะอินเดีย
hasFacility
hasMassageService
HotOilMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดที่ใช้น้ำมันพื้นฐาน
useProduct
HotOil
คือ
Product,
คำอธิบาย
น้ำมันร้อน
useSenseOf
,
HerbalBallCompress
คือ
CompressMassage,
คำอธิบาย
นวดประคบสมุนไพรไทย
การปฏิบัติในการรักษาของไทยการรักษาด้วยลูกประคบสมุนไพรมีมาแต่ 5,000 ปี ในยุคของความรู้ของการเฟื่องฟูของพืช รวมทั้งผลกระทบที่ผ่านการบริโภคหรือการเข้าสู่ร่างกายได้รับการวิจัยและผ่านลงมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง เทคนิคลูกประคบสมุนไพรไทยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย ทำให้เกิดการผ่อนคลายอย่างลึกซึ้ง บรรเทาความเครียดและความเหนื่อยล้า ช่วยจัดการระบบการไหลเวียนของเลือด น้ำเหลืองและกระตุ้นภายในอวัยวะ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
  and
hasPackage
AmanaStarterPack
คือ
Package,
ชื่อ
Amana Starter Pack
คำอธิบาย
ตัวอย่างแพ็คเก็จจากอมาน่าสปา:
การรักษาเริ่มต้น: - อบสมุนไพรไทย เริ่มต้นด้วยการอบสมุนไพรผ่อนคลายจ ขึ้นอยู่กับการแต่งสูตรโบราณของ 9 ชนิดที่แตกต่างกัน ของสมุนไพรไทย - การอาบน้ำแร่ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ให้ความชุ่มชื้นสารสกัดจากผลประโยชน์ที่เสนอขายของทะเลในบรรยากาศสปา เพิ่มผิว ความอ่อนนุ่มเรียบเนียนและกระจ่างใส
hasService
HerbalStream
คือ
Facility,
คำอธิบาย
อบไอน้ำสมุนไพร
useFacility
Steam
คือ
DryHeat,
ดูเพิ่มเติมได้ที่
TurkistBath
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
ห้องอาบน้ำตุรกี ( ตุรกี: Hamam ) เป็นอีกชื่อของห้องอาบน้ำโรมัน อบซาวน่า หรือ Banya รัสเซีย โดดเด่น โดย มุ่งเน้นไปที่ น้ำ แตกต่างไปจาก ไอน้ำ โดยรอบ ในยุโรปตะวันตก" อาบน้ำแบบตุรกี" เป็นวิธีการ ทำความสะอาด และการผ่อนคลายกลายเป็นที่นิยม ในยุควิคตอเรีย กระบวนการที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเซาวน่า แต่เเหมือนกันเกรีก โบราณ และการอาบน้ำโรมันโบราณ ห้องอาบน้ำตุรกี เริ่มต้นด้วย การผ่อนคลายในห้องพัก(ที่รู้จักกันเป็น ห้องอุ่น) ที่ถูก ความร้อนจากการไหล อย่างต่อเนื่องของอากาศร้อนและแห้ง ช่วยให้ผู้อาบน้ำเหงื่อออกได้อย่างอิสระ ผู้อาบน้ำ อาจย้ายไปห้องที่ร้อนกว่าก่อนอายในน้ำเย็น หลังจากดำเนินการ จะล้างร่างกายเต็มรูปแบบ และ ได้รับการนวด, อาบแดด ที่สุดออก ไปที่ห้องเย็นระยะเวลา ของการพักผ่อน
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useFacility
useProduct
useSenseOf
hasTreatment
  and
AmanaProactiveTreatment
คือ
Package,
ชื่อ
โปรแอคทีฟทรีตเม้นท์โปรแกรม
คำอธิบาย
ตัวอย่างแพ็คเก็จจากอมาน่าสปา: โปรแอคทีฟทรีตเม้นท์โปรแกรม:
ป้องกันเซลลูไลท์นวดโปรแกรมครีมลดการเผาผลาญไขมันมีความสามารถในการเจาะสูงที่ปล่อยความร้อนช่วยให้การระบายน้ำของเนื้อเยื่อไขมันและส่งเสริมการกำจัดสารพิษ นี้มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีไขมันโดยการระบายน้ำนวดบำบัดมืออาชีพและครีมต่อต้านเซลลูไลท์ในการปรับปรุงการไหลเวียนและปรับปรุงลักษณะของผิวเปลือ กส้ม
hasBeautyMassage
hasRegisteredTerm
hasRoomType
DoubleRoom
คือ
RoomType,
คำอธิบาย
ห้องคู่
,
NiranladaMedi
คือ
MedicalSpa,
,
คำอธิบาย
นิรันดาราเป็นส่วนหนึ่งในชีวาศรม
นิรันดร์ลดา , ชีวาศรม เมดิสปา ,แพทย์ผิวหนัง มีชื่อเสียงระดับโลก ศัลยแพทย์ เครื่องสำอางและ คลินิก ดร. นิวัติ พลนิกร และทีม ผู้เชี่ยวชาญ จะทุ่มเทให้กับ การเสริมสร้าง คุณธรรม ความงาม ของคุณ และความเชื่อมั่น บรรยากาศ การสนับสนุน ของชีวาศรม ให้บรรยากาศที่ผ่อนคลาย และสะดวกสบายสำหรับ ศิลปะการประเมินความงาม การรักษา และการผ่าตัด เครื่องสำอาง การบุกรุกน้อยที่สุด เหล่านี้ รวมถึงการวิเคราะห์ VISIA ผิว เลเซอร์ ผิว คืนความอ่อนเยาว์ ( Fraxel , Revlite , Coolglide , Sciton ) , เลเซอร์ กำจัดขน ( Coolglide ,  Sciton ) เลเซอร์สำหรับ เส้นเลือด พอง และสีแดง ผิวหน้า (Excel V) เลเซอร์สำหรับ รอยดำ และดวงอาทิตย์ จุด ( Revlite , Excel V) กระชับของใบหน้าและลำคอ ( Thermage , Fraxel , ไททัน , Ulthera , Face / Necktite ) striae และ การรักษาแผลเป็น ( Finescan , Fractora ) รักษาสิว ( Bioplasm ) , การรักษา เซลลูไลท์ ( Bodytite ) lipolysis และ contouring ( อัลตร้า -Z , lipolysis Ultrasonic , Bodytite , Face / คอ กระชับ ) และ ทำตา เลเซอร์ นอกจากนี้ชนิดที่แตกต่างกันของสารพิษ botulinum และสาร ให้ ริ้วรอยและลึกเท่า ที่จะดำเนินการโดยทีมงาน ได้รับการฝึกฝน dermatologists.Niranlada เติมเต็มความหลากหลายของชีวาศรมของ บริการผ่านการใช้ คำปรึกษาเบื้องต้น 3 มิติ การถ่ายภาพ ใบหน้า คอมพิวเตอร์ และการถ่ายภาพ สี ประเมินสภาพ ผิวของคุณ ข้อมูลที่ถูก นำมาใช้เป็น พื้นฐานเพื่อหารือเกี่ยวกับ ความต้องการส่วนบุคคลและ การประเมินซึ่งการรักษา หรือการผ่าตัด ที่ดีที่สุดที่ เหมาะสมกับคุณ ภาพถ่ายกลายเป็น ส่วนหนึ่งของ " ก่อนและหลัง " การเปรียบเทียบ เพื่อให้สามารถประเมินผลการปรับปรุง
hasExpert
  and
Consultant
คือ
Expert,
คำอธิบาย
ผู้ให้คำปรึกษา
isRegisteredBusinessAs
ดูเพิ่มเติมได้ที่
,
HyattRegency
คือ
TourismSite,
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน 91 หัวหิน - ถนนเขาตะเกียบ หัวหิน, ประเทศไทย, 77110
อีเมล
huahin.regency@hyatt.com
แฟ็กซ์
0 3 252 1233
รูปภาพ
  and
โทรศัพท์
032521234
คะแนนรีวิว
5
เว็บไซค์
คำอธิบาย
ไฮแอตรีเจนซี่ หัวหิน
เดอะ บารายโรงแรมสปาสุดหรูแห่งแรกของประเทศไทย ประกอบไปด้วยห้องพักแบบ เรสซิเดนเชียลสปาสวีท The Barai Suite จำนวนแปดห้อง และห้องสปาทรีทเมนต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างงดงามแฝงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันออกอีก 18 ห้อง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่อยู่ติดกับโรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ หัวหิน
เดอะ บาราย คือ การเดินทางของประสบการณ์ อารมณ์ ความรู้สึก โดยมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งนำทางเพื่อให้ผู้มาเยือนได้ค้นพบกับความสุข สงบ และอิ่มเอมภายในจิตใจของตนเอง ตลอดการเดินทางความงดงามของสถาปัตยกรรม และสิ่งก่อสร้างได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นตัวสร้างให้เกิดอารมณ์ และความรู้สึกเพื่อนำพาผู้มาเยือนไปสู่จุดหมายนี้ องค์ประกอบต่างๆ ของเดอะ บาราย ผสานกับการให้บริการสปาแบบองค์รวมเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยนำพาให้แขกที่เข้ามาสัมผัส เดอะ บาราย ได้ค้นพบความสงบ และอิ่มเอมภายในอย่างแท้จริง สปาทรีทเมนต์ที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่อให้ตรงความต้องการของแขกแต่ละท่าน รวมถึงการให้แขกแต่ละท่าน สามารถเลือกสรรค์สปาทรีทเมนต์ที่สามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้แขกแต่ละท่านได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางของความรู้สึกที่เหมาะกับความต้องการทั้งทางกาย และใจของแต่ละท่านเอง
เดอะ บารายเป็นโรงแรมสปาที่มอบความสุข และความสงบในวันหยุดพักผ่อนให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์สปาทรีทเมนต์ที่หลากหลาย กิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่ช่วยเติมเต็มวันพักผ่อน และห้องพักแบบเรสซิเดนเชียลสปาสวีท ที่ให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งตลอดการเดินทางในเดอะ บารายคุณจะได้ค้นพบความสุข และความสงบอย่างแท้จริงจากภายใน ที่เดอะ บาราย เราให้บริการสปาทรีทเมนต์แบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ควบคู่ไปกับคำแนะนำที่จะช่วยกระตุ้นจิตใจ และอารมณ์ของคุณ โดยเดอะ บาราย ได้เลือกสรรค์สปาทรีทเมนต์ที่ให้ผลลัพธ์อย่างสูงสุด และตรงตามความต้องการของแขกแต่ละท่านผสานเข้ากับการบำบัดด้วยการกำหนดลมหายใจ และการทำสมาธิ
เรามั่นใจว่า เมื่อแขกเลือกเข้าพักที่เดอะ บาราย แขกจะได้รับประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่การเริ่มต้นจนจบการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าพักที่ห้องเดอะ บารายสวีทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ประสบการณ์สปาทรีทเมนต์ที่ให้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของแขก กิจกรรมไลฟ์สไตล์ ที่ช่วยเติมเต็มในวันหยุดพักผ่อน รวมถึงอาหารรสชาติอร่อยที่บ้านแมคฟาร์แลนด์ ซึ่งที่เดอะ บารายประสาทสัมผัสทั้งห้าของคุณไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส จะได้รับการปรนนิบัติและเติมเต็มตลอดการเดินทางนี้ เพื่อให้คุณได้ค้นพบความสุข และความสงบอย่างแท้จริงจากภายใน
ติดต่อสอบถามข้อมูลและสำรองห้องพักได้ที่ เดอะบาราย โทร 0 3251 1234 แฟ็กซ์
0 3252 1233 อีเมล์ thebarai.hrhuahin@hyatt.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.thebarai.com
hasAddress
HyattAddress
คือ
LocationAddress,
Address
ไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน 91 หัวหิน - ถนนเขาตะเกียบ หัวหิน, ประเทศไทย, 77110
คำอธิบาย
ที่อยู่ของไฮแอต รีเจนซี่ หัวหิน
isLocationOf
Barai
คือ
HotelAndResortSpa,
ที่อยู่
91 หัวหิน - ถนนเขาตะเกียบ หัวหิน, ประจวบคิรีขันธ์ 77110 ประเทศไทย
อีเมล
huahin.regency@hyatt.com
แฟ็กซ์
03 252 1233
รูปภาพ
,
  and
ชื่อ
เดอะบาราย เรสซิเด้นส์ หัวหิน
โทรศัพท์
0 3 251 1234
เว็บไซค์
คำอธิบาย
เดอะบาราย, สปาที่ได้รับรางวัลในหัวหินให้แปดเฉพาะห้องสวีทสปาที่อยู่อาศัยและ 18 ห้องการรักษาที่แปลกใหม่ภายใน 18,500 ตารางเมตรของที่ดินริมชายหาดติดกับโรงแรมไฮแอทรีเจนซี่หัวหินรีสอร์ท ได้รับการออกแบบโดยนายเล็กบุนนาคบารายสปาคือการเดินทางของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณที่นำเสนอที่พักสุดหรูที่อยู่อาศัยสปา, สปากว้างขวาง, บริการนวดลายเซ็น, โยคะ, โปรแกรมการออกกำลังกายและการดำเนินชีวิตบารายสปาคือการเดินทางของจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นคู่มือ เป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่น่ารื่นรมย์ของความสงบและความเงียบสงบลึกภายในตัวตนภายใน ศิลปะเป็นลักษณะที่กำหนดของสถาปัตยกรรมซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกและล้วงเอาผลกระทบทางอารมณ์
ผลการ ขับเคลื่อน และการรักษา ความถูกต้อง ทางวัฒนธรรม ที่ได้รับ แรงบันดาลใจจาก ประเพณี พิธีกรรม โบราณ ของ ไทยเพื่อสุขภาพพร้อมกับการที่ดีที่สุดของ การบำบัด แบบตะวันตก รวมกันเพื่อ มุ่งเน้นไปที่ ความสมดุล ของ องค์ประกอบของ น้ำดิน อากาศ และไฟ น้ำ - ปล่อย ความเครียด - ผ่อนคลาย ร่างกาย จริง จิตใจสงบ โลก วิญญาณ- เรียกคืนความสมดุล - ทำความสะอาด ร่างกาย เสริมสร้าง ความคิดและ เติม อากาศ เอสพี- INVITE BEAUTY - Tone ร่างกาย ชี้แจง ใจ ชุบตัว ไฟ วิญญาณ- เพิ่มพลังงาน - เสริมสร้าง ร่างกาย สดชื่น ใจ สว่างจิตวิญญาณ ที่กำหนดเอง ได้รับการออกแบบ สปา สะท้อน ความต้องการส่วนบุคคล และความปรารถนา ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถ สร้าง การเดินทางของ การรักษา ที่ ดีที่สุดเหมาะสมกับ ร่างกายของตัวเอง จิตใจ ของคุณ และจิตวิญญาณ นักบำบัด ที่รีสอร์ท สปาของเรา ในหัวหิน รวม การปฏิบัติ บำบัดไทย โบราณ กับการบริการ ระดับโลกและ ความรู้ในการ สร้างประสบการณ์ การรักษาที่ จะช่วยให้คุณ ผ่อนคลายและ คืนความอ่อนเยาว์ นักบำบัด ที่มีทักษะสูง ของเราได้ รับการ เลี้ยงดู ในการควบคุม ศิลปะ สัญชาตญาณ ของพลังงาน ธรรมชาติ และส่งผล ในระยะยาว เลือก เดินทาง องค์ประกอบพิธีกรรม การรักษา หลาย วิธีการรักษา หรือ บุคคล ที่เพิ่ม คุณสมบัติในการรักษา ของ แต่ละองค์ประกอบ ประสบการณ์ การรักษาของคุณ Barai จะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ การดูแล ของ ทีมงาน ของเรา ของนักบำบัด ที่จะ รักษา คุณ ตลอดและ ช่วยให้คุณ เข้าถึง ความสมดุล ที่แท้จริงของร่างกายจิตใจและ จิตวิญญาณ
hasAddress
BaraiAddress
คือ
LocationAddress,
ที่อยู่
91 หัวหิน - ถนนเขาตะเกียบ หัวหิน, ประจวบคิรีขันธ์ 77110 ประเทศไทย
อีเมล
huahin.regency@hyatt.com
คำอธิบาย
ที่อยู่ของเดอะบาราย
hasHousingStyle
HotelResortStyle
คือ
HousingStyle,
คำอธิบาย
สปาสไตล์โรงแรมและรีสอร์ท
hasLevelOf
hasMassageService
  and
SwedishMassage
คือ
WesternMassage,
คำอธิบาย
นวดสวีดิชใช้สโตรการนวดห้ารูปแบบ สโตรกพื้นฐานห้าแบบได้แก่ effleurage (เลื่อนหรือร่อน) petrissage (นวด) tapotement (เคาะจังหวะ) Friction (แรงเสียดทาน /ใยข้าม) vibration/shaking (การสั่นสะเทือน / สั่น) นวดสวีดิชให้ประโยชน์ในการลดอาการปวดตึงร่วมกัน และการปรับปรุงการทำงานในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วงแปดสัปดาห์ การนวดแบบสวีดิช มาจากคำว่า "สวีเดน" การนวดที่ได้รับการยอมรับเฉพาะในภาษาอังกฤษและประเทศที่พูดภาษาดัตช์และในฮังการี อื่น ๆ (รวมถึงสวีเดน) ในรูปแบบจะเรียกว่า "นวดคลาสสิก" นวดใช้จังหวะเรียบยาวการนวดและการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมในชั้นตื้น ๆ ของกล้ามเนื้อโดยใช้โลชั่นหรือน้ำมันนวด
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useSenseOf
,
Sound
คือ
Sense,
คำอธิบาย
สัมผัสทางด้านเสียง
  and
hasRegisteredTerm
hasWaterExercise
  and
hasWaterTreatment
CleopatraBath
คือ
WaterTreatment,
label
นวดสวีดิชใช้สโตรการนวดห้ารูปแบบ สโตรกพื้นฐานห้าแบบได้แก่ effleurage (เลื่อนหรือร่อน) petrissage (นวด) tapotement (เคาะจังหวะ) Friction (แรงเสียดทาน /ใยข้าม) vibration/shaking (การสั่นสะเทือน / สั่น) นวดสวีดิชให้ประโยชน์ในการลดอาการปวดตึงร่วมกัน และการปรับปรุงการทำงานในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในช่วงแปดสัปดาห์ การนวดแบบสวีดิช มาจากคำว่า "สวีเดน" การนวดที่ได้รับการยอมรับเฉพาะในภาษาอังกฤษและประเทศที่พูดภาษาดัตช์และในฮังการี อื่น ๆ (รวมถึงสวีเดน) ในรูปแบบจะเรียกว่า "นวดคลาสสิก" นวดใช้จังหวะเรียบยาวการนวดและการเคลื่อนไหวเป็นวงกลมในชั้นตื้น ๆ ของกล้ามเนื้อโดยใช้โลชั่นหรือน้ำมันนวด
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useFacility
useProduct
,
  and
useSenseOf
isAwardedYearOf
2014
คือ
Year,
Swimming laps
ของปี2014
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
,
Chivasom
คือ
NamedIndividual,
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
73/4 ถนนเพชรเกษม หัวหิน /ชะอำ, 77110, ประเทศไทย
อีเมล
reservation@chivasom.com
รูปภาพ
  and
โทรศัพท์
032 536 799
เว็บไซค์
คำอธิบาย
ชีวาศรมเป็นของคุณ "สวรรค์ของชีวิต" ในอ่าวไทย ชีวาศรมที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ได้ และขอขอบคุณทุกช่วงเวลา ในการดำเนินการสร้างเส้นทางส่วนบุคคลที่สุขภาพและความงาม
ชีวาศรมสปา นับเป็นสปาที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ว่าเป็นสปาบำบัดที่เหมาะกับการพักผ่อนเพื่อเติมเต็มให้สุขภาพได้พักผ่อน การทำสปาของที่นี่ ไม่ได้เน้นแค่การนวดและการทรีทเม้นท์ แต่เป็นการบำรุงร่างกาย จากอาหารเพื่อสุขภาพ การล้างพิษและการเสริมสร้างการพักผ่อนด้วยธรรมชาติรอบๆ ตัว - See more at: http://travel.edtguide.com/298928_chivasom-spa#sthash.3gZPA7fN.dpuf
ชีวาศรมเป็นสปาบำบัดแบบองค์รวม หรือ (Destination Spa) เป็นสปาที่ได้รับรางวัลระดับโลก ด้านอาหาร และด้านสปา เป็นสมาชิกของกลุ่ ( www.destinationspa.com ) มีโรงแรม และแพทย์ชั้นนำ สถานที่ติดชายหาด มีความเงียบสงบ ทัศนียภาพสวยงาม ห้องพักหรูหรา ทันสมัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งไทยพาวิลเลี่ยน ห้องพักแบบดั้งเดิม ห้องพักวิวทะเล ห้องสวีท เป็นต้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมา สตูดิโอkinesis , โรงยิม , สระว่ายน้ำ watsu , สระว่ายน้ำ ลอยอยู่ในน้ำ สระว่ายน้ำ กลางแจ้งขนาดใหญ่ที่ ศาลา อาบน้ำ พร้อมอ่างอาบน้ำ Kneipp , ซาวน่า, อบไอน้ำ , จากุซซี่ และสระว่าย น้ำในร่ม pool.Indulge ใช้ผลไม้ อินทรีย์ และผักที่ปลูก จากสวนชีวาศรม ผลิตภัณฑ์สปาที่ทำขึ้นเอง ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพ 185 กิโลเมตรไปทางใต้
contain
hasAddress
ChivasomAddress
คือ
LocationAddress,
ที่อยู่
73/4 ถนนเพชรเกษม, หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์, 77110 ประเทศไทย
เลเบล
73/4 ถนนเพชรเกษม, หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์, 77110 ประเทศไทย
hasBathType
hasExpert
  and
hasHairService
hasPackage
ChivasomDeluxePackage
คือ
NamedIndividual,
ชื่อ
สปา ดีลักซ์
คำอธิบาย
ตัวอย่างแพ็คเก็จสปาจากชีวาศรม:
ห้องดีลักซ์สปา:
                                                 เร่งบำบัดผิวหนัง (45-70 นาที)
                                                 พอกว่านหางจระเข้
                                                 เร่งบำบัดรูปร่างร่างกาย (45-70 นาที)
                                                 พอกตัวด้วยมะละกอ
                                                 รักษาเรื่องดวงตา
                                                 บำรุงผมด้วยว่านหางจระเข้เข้มข้น
                                                 การรักษาทำความสะอาดหลัง
                                                 บำบัดเท้า
hasBeautyService
,
BodyShaping
คือ
BeautyService,
คำอธิบาย
บริการดูแลรูปร่าง
isAppliedTreatmentto
,
SubdermalTherapy
คือ
BeautyService,
คำอธิบาย
การนวดบำบัดแบบเข้มข้นที่ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อลดผลกระทบของความผิดปกติของเซลลูไลท์
isAppliedTreatmentto
ดูเพิ่มเติมได้ที่
  and
hasEyeService
EyeRevitalising
คือ
EyeService,
คำอธิบาย
การฟื้นฟูและความสดใสของดวงตาตา บำบัดบางส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมถึงบริการนวดไหล่และนวดหนังศีรษะเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของเลือด
ตัวอย่าง
isAppliedTreatmentto
ดูเพิ่มเติมได้ที่
hasHairService
hasMassageService
hasPedicureService
  and
ChivasomClassicPackage
คือ
Package,
ชื่อ
สปาคลาสสิก
คำอธิบาย
ตัวอย่างแพ็คเก็จสปาจากชีวาศรม:
สปาคลาสสิก:
                                                 ชีวาศรมนวดมือแบบต้นตำรับ
                                                 ทางเลือกของวารีบำบัด (25-45 นาที)
                                                 แต่งเล็บ
                                                 ทำเล็บเท้า
                                                แชมพูและเป่าแห้ง
hasBeautyService
hasHairService
,
  and
hasManicureService
hasMassageService
FootMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
นวดเท้า
isMassageAt
Foot
คือ
MassageApplicationPart,
,
คำอธิบาย
อ่างล้างเท้า
hasPedicureService
FootRitual
คือ
Pedicure,
คำอธิบาย
พิธีกรรมเกี่ยวกับเท้า
hasWaterExercise
  and
FloatationTherapy
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
การรักษาด้วยการบำบัดด้วยการลอยอยู่ในน้ำ โดยที่ลอยอยู่ในน้ำเค็มที่อุ่นในถังลอย การบำบัดด้วยวิธีนี้พัฒนามาจากงานวิจัยของจอห์นลิลลี่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
hasWaterTreatment
Thalasso
คือ
WaterTreatment,
คำอธิบาย
Thalassotherapy (จาก Thalassa คำภาษากรีกหมายถึง "ทะเล") คือการใช้ทางการแพทย์ของน้ำทะเลเป็นรูปแบบของการรักษา จะขึ้นอยู่กับการใช้น้ำทะเล ผลิตภัณฑ์จากทะเลและบรรยากาศชายฝั่ง คุณสมบัติของน้ำทะเลจะสามารถให้ประโยชน์กับรูขุมขนของผิว
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useProduct
useSenseOf
useFacility
  and
hasPressureShower
hasRegisteredTerm
hasRoomType
SingleRoom
คือ
RoomType,
คำอธิบาย
ห้องเดี่ยว
hasWaterExercise
isLocationOf
ดูเพิ่มเติมได้ที่
  and
AnantaraResortandSpa
คือ
TourismSite,
คำอธิบาย
อนันตราหัวหินรีสอร์ท & สปา
ป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอหัวหินและออกแบบในสไตล์หมู่บ้านไทยเดิมริมทะเล สวนเขตร้อนที่เขียวขจีรอบโรงแรมเอื้อให้ท่านทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างเพลิดเพลิน ภายในห้องพักและห้องสวีทยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับวันหยุดแสนโรแมนติก รีสอร์ทพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเหนือระดับมากมาย อาทิ สระว่ายน้ำริมชายหาด สนามเทนนิส โรงเรียนสอนทำอาหาร และห้องอาหารชั้นเลิศมากมายที่ให้บริการอาหารนานาชาติสำหรับวันหยุดพักผ่อนแสนโรแมนติกของท่าน สัมผัสความหรูหราริมทะเลได้ที่อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
hasAddress
AnantaraAddress
คือ
LocationAddress,
ที่อยู่
อนันตราหัวหิน รีสอร์ท & สปา 43/1 ถนนเพชรเกษม หัวหิน 77110 ประเทศไทย
อีเมล
huahin@anantara.com
รูปภาพ
ชื่อ
อนันตราหัวหิน รีสอร์ท & สปา
เว็บไซค์
คำอธิบาย
ที่อยู่ของอนันตรา สปา
isLocationOf
AnantaraSpa
คือ
NamedIndividual,
คำอธิบาย
บริการทรีทเมนท์สปาที่อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา ก้าวเข้ามาสัมผัสบริการทรีทเมนท์สปาสุดหรูก้องโลกที่อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปาเพื่อปลดปล่อยร่างกายและจิตใจของท่านให้ผ่อนคลาย มีบริการนวดสมุนไพรแผนไทย อบไอน้ำ บริการนวดหน้า บริการบำบัดผิวกาย และอื่นๆ อีกมากมายที่รอคอยการต้อนรับของท่านท่ามกลางสระว่ายน้ำลากูนและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อความผ่อนคลาย
  and
ห้องสวีททั้ง 7 ห้องในสปาตั้งอยู่ในลานภายในส่วนตัวที่สร้างโดยบิล เบนส์ลีย์ สถาปนิกด้านภูมิทัศน์ที่ได้รับรางวัล พร้อมด้วยพื้นที่ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์กลางแจ้งในกรงทองสำริดที่จำลองจากศิลปะไทยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นบริการนวดบำบัดแบบอายุรเวทหรือการรักษาโรคแผนไทยโบราณ ท่านจะได้รับการปรนนิบัติเพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบที่อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
hasBathType
hasFacility
HotTub
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
อ่างที่เต็มไปด้วยน้ำร้อน
  and
hasHousingStyle
hasLevelOf
hasMassageService
Aromatherapy
คือ
WesternMassage,
,
คำอธิบาย
สุคนธบำบัด หรือ อโรมาเธอราพี (อังกฤษ:Aromatherapy) คือ การบำบัดโดยการใช้กลิ่น ซึ่งได้มาจากพืชโดยวิธีการสกัดเอาสารสำคัญที่เรียกว่า น้ำมันหอมระเหย (essential oil) มาใช้ในการบำบัด ซึ่งมีหลายวิธี แต่หลักการสำคัญคือ เมื่อร่างกายได้รับสารสำคัญจากน้ำมันหอมระเหยแล้วจะมีผลต่อระบบการทำงานในร่างกาย ที่ควบคุมระบบประสาท ระบบฮอร์โมนในร่างกาย
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useProduct
,
EssentialOil
คือ
Product,
คำอธิบาย
น้ำมันหอมระเหย (อังกฤษ: essential oil) เป็นน้ำมันที่สกัดได้มาจากพืช มาใช้ในการบำบัดตามศาสตร์สุคนธบำบัด ซึ่งแปลว่าการบำบัดโดยการใช้กลิ่น โดยทั่วไปน้ำมันหอมระเหยจะถูกสกัดด้วยการกลั่น และถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมน้ำหอม เครื่องสำอาง สบู่ ธูปและผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความหอม
isproductUsedBy
ดูเพิ่มเติมได้ที่
,
OrganicCompound
คือ
Product,
คำอธิบาย
ส่วนผสมทางออแกนิค
  and
useSenseOf
  and
  and
hasOfficeHours
hasPackage
AnantaraDuskRelaxation
คือ
Package,
ชื่อ
Anantara Dusk Relaxation
เวลาการบริการ
165
คำอธิบาย
ตัวอย่างแพ็คเก็จจาก อนันตรา สปา "โปรแกรมผ่อนคลายยามเย็น (165 นาที) ปิดท้ายวันด้วยบริการนวดเรือนร่างและฝ่าเท้าแบบปลอบประโลมครบสูตร ฟื้นฟูพลังงานในร่างกายและผ่อนคลายจิตใจที่เหนื่อยล้าด้วยเทคนิคโบราณ
อาบน้ำ - บริการนวดฝ่าเท้า - บริการนวดตำรับสวีเดน - บริการนวดกดจุดฝ่าเท้า - เพิ่มความสดชื่น "
hasMassageService
  and
Reflexology
คือ
ThaiMassage,
,
คำอธิบาย
การนวดกดจุดสะท้อนที่เท้า เพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายให้ทำงานได้ปกติหรือเป็นการปรับสมดุลภายในร่างกายโดยอาศัยจุด หรือตำแหน่งการสะท้อนนั้นสามารถวินิจฉัยการทำงานของระบบต่างๆ ภายในร่างกายได้ เพื่อการป้องกันและแก้ไขในเวลาต่อมา วิธีนี้จะใช้มือในการนวดเพียงอย่างเดียว
ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า จะใช้นิ้วหรือข้อนิ้วมือกดลงบนจุดสะท้อนที่เท้าซึ่งเรียกว่าปลายประสาท จุดสะท้อนที่เท้ามีทั้งหมด 62 จุด แต่ละจุดเป็นปลายประสาทที่เชื่อมโยงไปยังอวัยวะที่สำคัญในร่างกายทั้ง 62 อย่าง และมีความรู้สึกรับรู้ทั้งหมด 62 แบบ หากทำการกระตุ้นที่จุดสะท้อนใด ย่อมสะท้อนไปยังอวัยวะที่สัมพันธ์กับจุดสะท้อนนั้นๆ โดยตรงต่ออวัยวะหนึ่งเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ระบบต่อเนื่องและการปรับ สมดุล ส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ขึ้น กระบวนการดังกล่าวบรรลุผลโดยผ่านระบบเลือดหมุนเวียนเป็นสำคัญ
isMassageAt
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useSenseOf
hasPedicureService
useFacility
  and
AnantaraHuaHinSignatureJourney
คือ
Package,
ชื่อ
Anantara Hua Hin Signature Journey
เวลาการบริการ
165
คำอธิบาย
ตัวอย่างแพ็คเก็จจากอนันตรา สปา: "อนันตรา หัวหิน ซิกเนเจอร์ เจอร์นีย์ (165 นาที)
ปรนนิบัติผิวกายด้วยขมิ้น สมุนไพรเพื่อความงาม ก่อนดื่มด่ำไปกับบริการนวดทั่วเรือนร่างด้วยทรายอุ่น
บริการนวดฝ่าเท้า - บริการขัดผิวด้วยขมิ้น - อาบน้ำ - บริการนวดด้วยทราย - เพิ่มความสดชื่น "
hasManicureService
hasMassageService
SandCompress
คือ
CompressMassage,
คำอธิบาย
การนวดใช้ทราย
useProduct
hasPressureShower
hasPressureShower
SwissShower
คือ
PressureShower,
คำอธิบาย
เหมือนกับ Vinchy shower.
เป็นการอาบน้ำด้วยฝักบัวที่มีรูขนาดเล็กเหมือนสเปรย์ มีสองท่อแรงดันสูง ใช้อุณหมิ 45-105 องศาฟาเรนไฮต์ จะเปิดอย่างรวดเร็วจากร้อนไปเย็นร้อนเป็นเวลาหลายวินาทีในเวลาสั้นๆ ช่วยการไหลเวีย นช่วยนวดและช่วยบรรเทาอาการปวดของโรคข้ออักเสบและโรคไขข้อ หรือที่เรียกว่าอาบน้ำ ลาเจ็ทหรือวิชี
label
ห้องอาบน้ำฝักบัวที่ไอพ่นของน้ำที่จะพ่นลงบนร่างกายจากด้านบนและจากหัวฉีดหลายด้าน
เช่นเดียวกับ
VichyShower
คือ
PressureShower,
คำอธิบาย
A Vichy shower เป็นชนิดของการอาบน้ำที่ปริมาณของน้ำอุ่นมาก โดยผู้อาบจะนอนอยู่ในเตียงที่เปียก คล้ายกับเตียงนวด แต่มีที่ระบายน้ำ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
hasRegisteredTerm
hasWaterExercise
  and
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
HousingStyle Class
คลาส HousingStyle
คำอธิบาย
รูปแบบของร้าน
HydroWorkout
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
Hydro workout or exercise.
เช่นเดียวกับ
WaterAerobic
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
การออกกำลังกายแบบแอโรบิกในน้ำ (Water aerobic) เป็นการออกกำลังกายประกอบกับจังหวะดนตรีเหมือนการเต้นแอโรบิกตามสวนสาธารณะ ที่ผู้นำจะคอยให้จังหวะและเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่างๆ เช่น แขน ขา เป็นต้น แต่แอโรบิกในน้ำจะแตกต่างจากแอโรบิกทั่วไปตรงที่จะไม่ได้ฝึกบนบก แต่จะฝึกในน้ำแทน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อแอโรบิกในน้ำ
แอโรบิกในน้ำ เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง ฝึกฝนได้ไม่ยาก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนอ้วน ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกหรือไขข้อ และหญิงมีครรภ์
การออกกำลังกายแบบแอโรบิกในน้ำมีหลายประเภท เช่น อควาแอโรบิกส์, ดีฟ วอเทอร์ เวิร์คเอาต์ และโชว์เดอร์ วอเทอร์ เอ็กเซอร์ไซส์
เช่นเดียวกับ
WaterFitness
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
แอโรบิกน้ำ (waterobics ออกกำลังกายน้ำ aquafitness, aquafit) เป็oการออกกำลังกายแอโรบิกในน้ำตื้นเช่นในสระว่ายน้ำ ทำส่วนใหญ่ในแนวตั้งและโดยไม่ต้องว่ายน้ำโดยทั่วไปในเอวน้ำลึกหรือลึกมันเป็นประเภทของการฝึกอบรมความต้านทาน แอโรบิกในน้ำเป็นรูปแบบของการออกกำลังกายแอโรบิกที่ต้องมีผู้เข้าร่วมการแช่น้ำ แอโรบิกน้ำส่วนใหญ่มักดำเนินการโดยผู้อบรมมืออาชีพ ใช้เวลาอบรมประมาณหนึ่งชั่วโมง ชั้นเรียนมุ่งเน้นไปที่ความทนทาน การสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานกับเพลง รูปแบบที่แตกต่างกันของแอโรบิกในน้ำ ได้แก่ น้ำ Zumba, โยคะน้ำ Zumba การวิ่งเบาๆ ในน้ำ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
ดูเพิ่มเติมได้ที่
IceFountain
คือ
ColdFacility,
คำอธิบาย
น้ำพุน้ำแข็งสำหรับการบำบัดเย็น
IceRoom
คือ
RoomType,
,
คำอธิบาย
ห้องสำหรับทรีตเม้นท์ที่ใช้ความเย็น
เดต้าพร็อบเพอตี้ Image
คำอธิบาย
การเชื่อมโยงไปยังรูปภาพ
โดเมน
ImperialSpa
คือ
NamedIndividual,
ข้อมูลการติดต่อ
11/66 ถนนเลียบวัง, หัวหิน ประจวบคิรีขันธ์ 77110, ประเทศไทย
อีเมล
huahin@imperial-spa.com
รูปภาพ
  และ
เว็บไซค์
คำอธิบาย
อิมพีเรียลสปา ใน อิมพีเรียลหัวหิน บีช รีสอ์ส
เพลิดเพลินกับทางไทยแปลกใหม่เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจขด้ที่อิมพีเรียลสปา ต้องมนต์เสน่ห์ของการสัมผัสของอิมพีเรียลนวดกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำมันหอมระเหยและบริการที่สวยงามของบุคลากรมืออาชีพ อิมพีเรียลสปาได้มีการพัฒนาแนวคิดของการบำบัดแบบไทยดั้งเดิมผ่อนคลายที่ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับทุกความสุขและบรรยากาศของอิมพีเรียลสปา ผสมกับการรักษาตามมาตรฐานสากลเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีประสบการณ์อิมพีเรียล สปาอิมพีเรียลสามารถพบได้ในกรุงเทพ, เชียงใหม่, หัวหินและเกาะสมุย
hasBathType
hasBeautyService
hasHousingStyle
hasMassageService
Balneotherapy
คือ
WaterTreatment,
คำอธิบาย
balneotherapy (มาจากภาษาละติน: balneum "อาบน้ำ") คือการรักษาของโรคโดยการอาบน้ำมักจะได้รับการฝึกฝนที่สปา แตกต่างจากการบำบัดด้วยน้ำแบบ hydrotherapy และมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน และในหลักการพื้นฐาน balneotherapy อาจเกี่ยวข้องกับน้ำร้อนหรือเย็นนวดผ่านน้ำที่เคลื่อนที่ การพักผ่อนหรือการกระตุ้น
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useProduct
useSenseOf
hasOfficeHours
hasRegisteredTerm
ดูเพิ่มเติมได้ที่
JapaneseMassage
คือ
Massage,
,
คำอธิบาย
การนวดญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเนื้อเยื่อ
เช่นเดียวกับ
Shaitsu
คือ
Massage,
,
คำอธิบาย
การนวดกดจุดแบบญี่ปุ่น
ศาสตร์การนวดกดจุดแบบญี่ปุ่นเพื่อการบำบัด (SHIATSU) หมายถึง การกดด้วยนิ้วมือและฝ่ามือ เพราะชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในร่างกายเรามีช่องพลังงานอยู่ 12 ช่องทาง เพื่อทำให้ร่างกายเกิดความสมดุล หากเราเครียดหรือเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อยล้ากล้ามเนื้อ แบกของหนัก ภาวะอารมณ์ไม่ปกติ ช่องพลังงานต่างๆ อาจตึงเครียด ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
การนวดแบบญี่ปุ่น หรือชิอะทสึ เป็นการนวดไปตามเส้นของพลังงาน 12 ช่องทางนั้น โดยการกดไล่นิ้วมือลงไปนวดคลึง กระตุ้นคลายกล้ามเนื้อ เพิ่มสร้างความสมดุลให้ร่างกาย แต่ไม่ได้เป็นการนวดเพื่อรักษา
จาก https://sites.google.com/site/khampeeraphanspa/news/bestbrunchinanytownfor2010
ดูเพิ่มเติมได้ที่
JavaneseLulur
คือ
Massage,
,
คำอธิบาย
Lulur ภาษาชวา หมายถีง "เพื่อเคลือบผิว" แบบดั้งเดิม เริ่มต้นจากผู้หญิงชาวอินโดนีเซียหนุ่มสาวที่กำลังเตรียมตัวจะแต่งงานการรักษา Lulur มีอยู่จำนวนมากในสปาในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย การรักษามีสามส่วนเริ่มต้นด้วยการนวดอโรมาผ่อนคลายตามด้วยการขัดผิวขัดและจบด้วยการอาบน้ำมีกลิ่นหอมดอกไม้ มีรูปแบบบางอย่างในสูตรระหว่างสปาที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปการรักษาที่คล้ายกันและทำให้ผิวพรรณนุ่มเนียนและผ่อนคลายเหมือนกัน
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Laconium
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
ชนิดของซาวน่า
Laconicum (เช่นสปาร์ตัน, เซาท์แคโรไลนา balneum. อาบน้ำ), ห้องอบแห้งของ RomanThermae ติดกับ caldarium หรือห้องพักร้อน เป็นชื่อที่ได้กำหนดให้เป็นรูปแบบเฉพาะของการอาบน้ำอุ่นที่ชาวสปาร์ตันเข้ารับการรักษา laconicum มักจะเป็นห้องทรงกลมที่มีซอกในแกนของเส้นทแยงมุมและถูกปกคลุมด้วยหลังคารูปกรวย หลังคาเเปิดแบบวงกลมตาม Vitruvius (v.10) ซึ่งมีเกราะหน้าด้านหน้าเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ผนังของ laconicum ถูกฉาบด้วยปูนปั้นทาสีหินอ่อนและสีฟ้าที่มีดาวทอง
เช่นเดียวกับ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Level Class
คลาส Level
Location Class
คลาส Location
คำอธิบาย
Locationในส่วนนี้รวมทั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์และที่อยู่ตามไปรษณีย์
Locker
คือ
Facility,
LomiLomi
คือ
WesternMassage,
คำอธิบาย
การนวดแบบ Hawaiin :
Lomilomi เป็นคำที่ใช้หมายถึงการนวดบำบัดหรือการนวดฮาวาย ในภาษาฮาวายคำที่ใช้แบบดั้งเดิมที่เรียกว่า lomi, หมายถึงการถูนวดกดบีบนวดที่จะทำงานทั้งในและนอกเป็นกรงเล็บของแมว
ดูเพิ่มเติมได้ที่
LymphaticDrainage
คือ
EasternMassage,
คำอธิบาย
ระบายน้ำเหลืองคู่มือ (MLD) เป็นประเภทของการนวดแบบเบาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการระบายตามธรรมชาติของน้ำเหลืองจากเนื้อเยื่อ ระบบน้ำเหลืองจะขึ้นอยู่กับการหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในผนังของหลอดเลือดน้ำเหลือง (peristalsis) และการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อโครงร่างเพื่อขับเคลื่อนน้ำเหลืองเรือผ่านไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้วเกินต่อมน้ำเหลืองที่ท่อน้ำเหลืองซึ่งกลับไปยังต่อมน้ำเหลือง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบายน้ำเหลือง การระบายใช้ความดันที่น้อยกว่า 9 ออนซ์ต่อตารางนิ้ว และการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะในการกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำเหลือง
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Manicure Class
คลาส Manicure
คำอธิบาย
บริการตกแต่งเล็บ
คลาสเทียบเท่า
Restriction
onProperty
similar
คือ
ReflexiveProperty,
คำอธิบาย
วัตถุที่มีความคล้ายคลึงกับวัตถุ
โดเมน
เรนจ์
someValuesFrom
Massage Class
คลาส Massage
คำอธิบาย
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการนวดมีพร้อมที่โรงแรมและรีสอร์ท
สับคลาสของ
MassageApplicationPart Class
คลาส MassageApplicationPart
คำอธิบาย
บางส่วนของร่างกายมนุษย์ที่สามารถถูกนวดได้
MuscleRelaxantCream
คือ
Product,
คำอธิบาย
ครีมนวดกล้ามเนื้อเพื่อผ่อนคลาย
NailLength
คือ
Pedicure,
คำอธิบาย
บริการต่อเล็บ
Neck
คือ
BodyPart,
คำอธิบาย
คอเป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
NormalShower
คือ
PressureShower,
คำอธิบาย
ห้องอาบน้ำทั่วไปเหมือนกับการอาบน้ำแบบง่ายๆ
Oggy
คือ
DaySpa,
hasCompressMassage
HotBallCompress
คือ
CompressMassage,
คำอธิบาย
นวดประคบร้อนลูกบอล
การประคบร้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรเทาความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อแข็ง หรือการดึงเส้นเอ็นและบรรเทาการปวดเมื่อยหลังเรื้อรัง, โรคไขข้อแม้สภาพผิว, ไมเกรนและความเครียดหรือความวิตกกังวลเรื้อรัง การผสมผสานของสมุนไพรไทยแบบดั้งเดิมที่ใช้ในการบีบอัดเหล่านี้มีผลต่อการผ่อนคลายและเติมพลังในร่างกายและจิตใจผ่อนคลายอาการเจ็บกล้ามเนื้อและทำงานหนักเกินไปในขณะที่ให้พลังงานของร่างกายขอสงวนเพิ่มมาก
ดูเพิ่มเติมได้ที่
hasRegisteredTerm
OperatingDays Class
คลาส OperatingDays
คำอธิบาย
เวลาเปิดทำการของธุรกิจ
OxygenTherapy
คือ
Treatment,
คำอธิบาย
การบำบัดด้วยออกซิเจนคือการบริหารการใช้ออกซิเจน เป็นแทรกแซงทางการแพทย์ ที่สามารถใช้ในหลายวัตถุประสงค์ในการดูแลผู้ป่วยทั้งเรื้อรังและรุนแรง ออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเผาผลาญของเซลล์และในทางกลับ ซึ่งสำหรับเนื้อเยื่อออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของร่างกายปกติทั้งหมด
ดูเพิ่มเติมได้ที่
useSenseOf
Package Class
คลาส Package
คำอธิบาย
แพ็คเก็จของร้านสปาต่างๆ
PhysiotherapyClinic Class
คลาส PhysiotherapyClinic
คำอธิบาย
คลินิคกายภาพ
สับคลาสของ
PowerJetMassage
คือ
PressureShower,
คำอธิบาย
การนวดแบบพลังสูงก็คือการนวดแบบใช้น้ำ
PregnancyMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดสำหรับการตั้งครรภ์
นวดที่ได้โดยผู้รักษาที่มีรับการรับรองด้านการนวดสำหรับผู้มีครรภ์ รู้การวางตำแหน่งและการรองรับของร่างกายของผู้มีครรภ์
Product Class
คลาส Product
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในร้านสปาหรือการนวด
RajchasamnakMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
การนวดไทยแบบราชสำนัก (ยกตัวอย่างการนวดไทย).
ReadingRoom
คือ
Area,
คำอธิบาย
ห้องอ่านหนังสือหรือห้องสมุด
RelieveSprainsMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
นวดเพื่อบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก
useSenseOf
Roman
คือ
DryHeat,
คำอธิบาย
ซาวน่า
RoomType Class
คลาส RoomType
example
ประเภทของห้องพักที่มีการระบุไว้
สับคลาสของ
Sense Class
คลาส Sense
คำอธิบาย
ผู้ประกอบการจะใช้ความรู้สึกในการมองเห็น เพื่อการผ่อนคลาย เช่น การตกแต่งที่ดี การออกแบบสถาปัตยกรรมหรือพื้นที่
SensualMassage
คือ
Massage,
คำอธิบาย
นวดกระตุ้นด้วยความรู้สึกเป็นวิธีที่จะสร้างความใกล้ชิดและความใกล้ชิดกับคู่ของคุณ ประโยชน์ของการนวดแบบนี้ คือความพึงพอใจจากการสัมผัสกับคู่ของคุณ โดยคนหนึ่งเป็นผู้ให้และอีกคนเป็นผู้รับ
useSenseOf
  and
Odor
คือ
Sense,
คำอธิบาย
ความรู้สึกด้านกลิ่น
Service Class
คลาส Service
คำอธิบาย
การบริการ
เดต้าพร็อบเพอตี้ ServiceTime
คำอธิบาย
เวลาที่แพ็คเก็จที่มีการให้บริการหรือการรักษา
โดเมน
เรนจ์
ShaloeysakMassage
คือ
ThaiMassage,
คำอธิบาย
นวดแบบเชลยศักดิ์
Shoulder
คือ
MassageApplicationPart,
,
คำอธิบาย
หัวไหล่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย
Silver
คือ
Level,
คำอธิบาย
ระดับของเหรียญเงิน
SkinApplication
คือ
SkinTreatment,
คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวและทาผิว
SkinService Class
คลาส SkinService
คำอธิบาย
การบริการด้านการดูแลผิว
สับคลาสของ
SpaCulture Class
คลาส SpaCulture
คำอธิบาย
สปาแบบส่วนตัวจากวัฒนธรรมสปา รวมทั้งการตกแต่งหรือการออกแบบสภาพแวดล้อม
SpaCusine
คือ
Service,
คำอธิบาย
อาหารสปาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ
SportMassage
คือ
WesternMassage,
,
คำอธิบาย
นวดแบบกีฬาได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในการออกกำลังกาย า ไม่ได้มุ่งเน้นในการผ่อนคลาย แต่ในการป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บและเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬา หรือที่เรียกว่าการรักษาด้วยการใช้การรักษาด้วยการยักย้ายถ่ายเทหรือคู่มือและ การรักษาด้วยการยักย้ายถ่ายเทนี้คือการรักษาทางกายภาพที่ใช้เป็นหลักในระบบ neuromusculoskeletal การรักษาอาการปวดและความพิการ รวมถึงการนวดและการจัดการของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนของข้อต่อและการจัดการข้อต่อ
ดูเพิ่มเติมได้ที่
StatusOfRegisterBusiness Class
คลาส StatusOfRegisterBusiness
คำอธิบาย
สถานะของธุรกิจที่เป็นทั้งทางธุรกิจใหม่ ๆ (น้อยกว่าหนึ่งปี) หรือธุรกิจขยาย (มากกว่าหนึ่งปี)
StrengthTraining
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
การฝึกความแข็งแรงในน้ำ
อาจจะใช้ตุ้มน้ำหนัก หรือสายเคเบิล เมื่อทำการเทรนนิ่งในน้ำ จะมีการเพิ่มแรงเสียดทานจากน้ำระหว่างการออกกำลัง
ดูเพิ่มเติมได้ที่
TanawitAddress
คือ
LocationAddress,
Address
64/1 Tanawit plaza Building On 1st Floor, Huahin Soi 74, Amnuaysin Road , Hua Hin.
เว็บไซค์
Tantra
คือ
WesternMassage,
คำอธิบาย
เทคนิคการนวดที่นิยมโดยการเคลื่อนไหวแบบ neotantra ตามความหมายของ tantra
Taste
คือ
Sense,
คำอธิบาย
ความรู้สึกในรส
Toenails
คือ
BodyPart,
คำอธิบาย
เล็บเท้า
Treatment Class
คลาส Treatment
คำอธิบาย
ทรีตเม้นท์
TreatmentApplicationPart Class
คลาส TreatmentApplicationPart
คำอธิบาย
บางส่วนของร่างกายมนุษย์สามารถทำทรีตเม้นท์ได้
Tuina
คือ
Massage,
,
คำอธิบาย
การบำบัดแบบจีน
tui na หรือ Tuina / ˌทวิːnɑː / (จีน: 推拿; พินอิน: ทุย) เป็นรูปแบบของการรักษาแบบจีน มักจะใช้ร่วมกับการฝังเข็ม, moxibustion,การป้องไฟสมุนไพรจีน, ไคและชี่กง ตุ๋ยนา เป็นการบำบัดร่างกายด้วยมือ ใช้หลักการศิลปะการต่อสู้ ใช้แปดหลักการของแพทย์แผนจีน (TCM) เข้าสู่ความสมดุล แพทย์อาจแปรง นวดม้วน / กดและถูพื้นที่ระหว่างกันของข้อต่อ ที่เรียกกันว่าแปดประตู พยายามที่จะเปิดการป้องกันของร่างกาย (Wei) ให้รับพลังงานไปในเส้นเมอริเดียนและกล้ามเนื้อ เขาประกอบการสามารถใช้ช่วงของการเคลื่อนไหวการลากและการนวดด้วยการกระตุ้นของการกดจุด เทคนิคเหล่านี้เพื่อช่วยในการรักษาสภาพกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งเฉียบพลันและเรื้อรัง และไม่เรื้อรัง
ดูเพิ่มเติมได้ที่
TypeOfHealthBusinessFromAct Class
คลาส TypeOfHealthBusinessFromAct
คำอธิบาย
ประเภทของธุรกิจตามพระราชบัญญัติกระทรวงสาธารณสุข
WaterTreatment Class
คลาส WaterTreatment
คำอธิบาย
ทรีตเม้นท์ที่ใช้น้ำ
สับคลาสของ
Watsu
คือ
WaterExercise,
คำอธิบาย
Watsu ®เป็นรูปแบบของการออกกำลังกายในน้ำที่ใช้สำหรับการผ่อนคลายเชิงลึกและการรักษาด้วยน้ำ Watsu เป็นเซสชันที่ผู้บำบัดต้องประคอง ย้าย เหยียด นวด ในน้ำอุ่นที่ลึกระดับหน้าอก
ดูเพิ่มเติมได้ที่
Waxing
คือ
Service,
คำอธิบาย
แว็กซ์
WesternSpa
คือ
SpaCulture,
คำอธิบาย
สปาตะวันตกที่มีการตกแต่งแบบตะวันตกและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
Whittening
คือ
SkinTreatment,
คำอธิบาย
การทำทรีตเม้นท์หน้าขาว
อ็อบเจ็คพร็อบเพอตี้ hasAdvancedWaterTherapy
คำอธิบาย
สถานบริการรือแพคเกจมีชื่อการรักษาที่ทันสมัย
โดเมน
เรนจ์
อ็อบเจ็คพร็อบเพอตี้ hasAmphoe
คำอธิบาย
ส่วนการท่องเที่ยวที่มีชื่ออำเภอ
ฟังก์ชันนอลพร็อบเพอตี้ ,อ็อบเจคพร็อบเพอตี้ hasApplicationTermAs
คำอธิบาย
สถานบริการท่องเที่ยวที่เป็นทั้งที่ลงทะเบียนแบบยื่นใบสมัครใหม่ ต่ออายุหรือไม่ได้ลงทะเบียน
โดเมน
เรนจ์
สับพร็อบเพอตี้ของ
อ็อบเจ็คพร็อบเพอตี้ hasBathType
คำอธิบาย
สถานบริการหรือแพคเกจที่มีรูปแบบอ่างอาบน้ำหรือชื่ออ่างอาบน้ำสไตล์
โดเมน
เรนจ์